Chúng ta bắt đầu tha thứ một vùng đất ngay khi chúng ta rời bỏ nó – Charles Dickens

Back to top button